e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Komunikat o organizacji pracy
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2

 

W związku z objęciem miasta Lublin obszarem czerwonym, uwzględniając zarządzenie nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym oraz zarządzenie nr 23/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ustalonych w zarządzeniu nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r., informujemy, że:

z dniem 19 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Lublinie

Kontynuuje działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych na podstawie art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) lub w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), z wyjątkami.

Wstrzymuje przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora, Kierowników Oddziałów, a także pracowników Wydziału Informacji Sądowej.

Wstrzymuje przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (instrukcja obsługi i link do portalu http://www.wsa.lublin.pl/?m=wall&article=376), po uprzednim złożeniu wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy pełnomocników stron ustanowionych przez sąd w ramach prawa pomocy i pełnomocników, którym strona udzieliła pełnomocnictwa już po wniesieniu skargi.

Ogranicza pracę Biura Podawczego i Kasy Sądu.

Pisma mogą być wnoszone do Sądu za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą (informacja i adres skrzynki – http://www.wsa.lublin.pl/?m=wall&article=376).

Opłaty mogą być uiszczane na rachunek bankowy sądu prowadzony NBP Oddział Okręgowy w Lublinie, numer rachunku 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000.

Informację o sprawach można uzyskać telefonicznie pod numerem 81 53 10 728 bądź drogą elektroniczną (email: informacja@lublin.wsa.gov.pl albo e-PUAP).

Osoby wchodzące do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie mają obowiązek poddania się badaniu temperatury ciała, dezynfekcji rąk przy użyciu środków udostępnionych przy wejściu do budynku Sądu, używania rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych lub przyłbic - jeżeli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.
Badanie temperatury ciała wykonywane będzie przez pracowników służb porządkowych przy użyciu termometru bezdotykowego. Rękawiczki ochronne, maseczki ochronne oraz przyłbice nie są udostępniane w budynku Sądu.
Osoby, u których stwierdzi się podwyższoną temperaturę ciała (od 37,5°C) oraz osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji rąk, użycia rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych lub przyłbic nie uzyskają prawa wejścia do budynku Sądu.

 

Wykaz spraw, które zostały rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie tzw. ustawy o COVID-19

Poniżej przedstawiamy wykaz spraw wraz z treścią rozstrzygnięcia, które zostały rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Wszystkim stronom postępowania, we wskazanych w wykazie sprawach, zostanie doręczone orzeczenie Sądu z urzędu, bez potrzeby składania wniosku w tym zakresie wraz ze szczegółowym pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych.

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 

Uchwała

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wyraża dezaprobatę wobec rozwiązań przyjętych w uchwalonej dnia 20 grudnia 2019 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Stwierdzamy, że przyjęcie w tej ustawie  rozwiązań podważających zasady funkcjonowania władzy sądowniczej w demokratycznym państwie prawa jest niedopuszczalne i stanowi zagrożenie dla ustroju demokratycznego.

Do takich zmian zaliczyć należy naruszenie konstytucyjnej zasady sprawowania przez sądy administracyjne wymiaru sprawiedliwości poprzez ograniczenie kompetencji sądów administracyjnych w zakresie kontroli właściwej obsady organów rozstrzygających sprawy obywateli.

Niedopuszczalne jest także pozbawienie zgromadzeń ogólnych sędziów sądów administracyjnych oraz kolegiów sądów administracyjnych uprawnienia do udziału w procedurze wyłaniania kandydatów do służby sędziowskiej.

Za groźne dla demokracji uznajemy wprowadzenie instytucji Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia określonej sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu administracyjnego lub asesora sądowego.

Zgromadzenie podziela pogląd wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie III PO 7/18 oraz w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, że Krajowa Rada Sądownictwa w składzie wybranym przez Sejm nie jest organem bezstronnym i niezależnym  od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Biorąc pod uwagę stan prac nad ustawą, Zgromadzenie zwraca się do Marszałka Senatu o wysłuchanie w ramach debaty głosów obywateli i środowiska sędziowskiego. 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie podejmuje niniejszą uchwałę w poczuciu odpowiedzialności za zgodne z regułami państwa prawa funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, kierując się zawsze dobrem obywateli.

 

  Lublin, 30 grudnia 2019 r.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu