e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 1 grudnia 2021 r.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r zostały rozpoznane sprawy: sygn. akt II SA/Lu 300/21 (ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”) oraz sygn. akt II SA/Lu 404/20 (ze skargi osoby fizycznej na tę samą uchwałę Rady Miasta Lublin).

Po zapoznaniu się ze stanowiskami stron sąd stwierdził, że w związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin dokumentu o nazwie „Raport z inwentaryzacji waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik i nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną – Lublin, grudzień 2019 r.”, koniecznym dla wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności jest dopuszczenie – na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. – dowodów z dokumentów dotyczących zlecenia przez Urząd Miasta Lublin opracowania powołanego wyżej dokumentu, do złożenia których zobowiązał pełnomocnika Rady Miasta Lublin, w terminie 7 dni.

Jednocześnie Sąd uznał za zbyteczne przeprowadzenie rozprawy co do dopuszczonych dowodów i postanowił odroczyć ogłoszenie orzeczeń w obu powołanych na wstępie sprawach do dnia 15 grudnia 2021 r., godz. 11:00, s. nr II.

Ogłoszenie orzeczeń w zakresie ich organizacji – ze względu na dużą potencjalną liczbę zainteresowanych podmiotów – planowane jest w taki sposób, że poza stronami i ich pełnomocnikami oraz publicznością, która uczestniczyła w dzisiejszej rozprawie na dotychczasowych zasadach, możliwe będzie udostępnienie dodatkowych 5 linków umożliwiających udział w posiedzeniu jawnym w sposób zdalny.

O dopuszczeniu do udziału dodatkowej publiczności w posiedzeniu jawnym w sposób zdalny za pośrednictwem sieci Internet decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Chęć udziału w posiedzeniu w charakterze publiczności w sposób zdalny zgłaszać można:

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 1 grudnia 2021 r.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r zostały rozpoznane sprawy: sygn. akt II SA/Lu 300/21 (ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”) oraz sygn. akt II SA/Lu 404/20 (ze skargi osoby fizycznej na tę samą uchwałę Rady Miasta Lublin).

Po zapoznaniu się ze stanowiskami stron sąd stwierdził, że w związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin dokumentu o nazwie „Raport z inwentaryzacji waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik i nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą urbanistyczną – Lublin, grudzień 2019 r.”, koniecznym dla wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności jest dopuszczenie – na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. – dowodów z dokumentów dotyczących zlecenia przez Urząd Miasta Lublin opracowania powołanego wyżej dokumentu, do złożenia których zobowiązał pełnomocnika Rady Miasta Lublin, w terminie 7 dni.

Jednocześnie Sąd uznał za zbyteczne przeprowadzenie rozprawy co do dopuszczonych dowodów i postanowił odroczyć ogłoszenie orzeczeń w obu powołanych na wstępie sprawach do dnia 15 grudnia 2021 r., godz. 11:00, s. nr II.

Ogłoszenie orzeczeń w zakresie ich organizacji – ze względu na dużą potencjalną liczbę zainteresowanych podmiotów – planowane jest w taki sposób, że poza stronami i ich pełnomocnikami oraz publicznością, która uczestniczyła w dzisiejszej rozprawie na dotychczasowych zasadach, możliwe będzie udostępnienie dodatkowych 5 linków umożliwiających udział w posiedzeniu jawnym w sposób zdalny.

O dopuszczeniu do udziału dodatkowej publiczności w posiedzeniu jawnym w sposób zdalny za pośrednictwem sieci Internet decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Chęć udziału w posiedzeniu w charakterze publiczności w sposób zdalny zgłaszać można:

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 24 listopada 2021 r.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że posiedzenie jawne wyznaczone na dzień 1 grudnia 2021 r w sprawach: sygn. akt II SA/Lu 300/21 (ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”) oraz sygn. akt II SA/Lu 404/20 (ze skargi osoby fizycznej na tę samą uchwałę Rady Miasta Lublin) zostanie zorganizowane w następujący sposób:

  1. do budynku sądu, poza stronami postępowania, może uzyskać wstęp maksymalnie 10 osób zainteresowanych udziałem w tych sprawach w charakterze publiczności;
  2. dodatkowo dla publiczności przewiduje się umożliwienie udziału w posiedzeniu sądu w sposób zdalny, poprzez udostępnienie 5 linków umożliwiających tego rodzaju udział w posiedzeniu sądu;
  3. o dopuszczeniu do udziału w posiedzeniu zarówno w budynku sądu jak i w sposób zdalny za pośrednictwem sieci Internet decydować będzie kolejność zgłoszeń;
  4. chęć udziału w posiedzeniu w charakterze publiczności zgłaszać można:
  1. pod numerem telefonu: 81 53 10 728,
  2. drogą elektroniczną na adres: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

 

Po posiedzeniu jawnym na stronie internetowej sądu zostanie zamieszczony komunikat zawierający informacje o sposobie zakończenia poszczególnych spraw.

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 18 listopada 2021 r.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem publiczności posiedzeniem jawnym wyznaczonym na dzień 1 grudnia 2021 r., na którym zostaną rozpoznane sprawy: sygn. akt II SA/Lu 300/21 (ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”) oraz sygn. akt II SA/Lu 404/20 (ze skargi osoby fizycznej na tę samą uchwałę Rady Miasta Lublin) i jednocześnie dynamiczną sytuacją epidemiologiczną, sąd podejmuje działania zmierzające do zapewnienia zainteresowanym możliwości udziału w charakterze publiczności w tym posiedzeniu.

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji wskazanego wyżej posiedzenia sądu zostaną podane w następnym komunikacie rzecznika prasowego, którego publikacja planowana jest na dzień 24 listopada 2021 r.

 

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 20 października 2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenia Fundacji Wolności (w sprawie sygn. akt II OZ 669/21) oraz Towarzystwa dla Natury i Człowieka (w sprawie sygn. akt II OZ 668/21) na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 r. o odmowie dopuszczenia tych organizacji do udziału w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 (sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”).

Postanowienia te wydane zostały na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie trzydziestu dni. Rozstrzygnięcia te zostaną udostępnione w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl

Dalsze czynności procesowe w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 zostaną podjęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie niezwłocznie po zwrocie akt z Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

W dniu 19 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenia Fundacji Wolności (w sprawie sygn. akt II OZ 669/21) oraz Towarzystwa dla Natury i Człowieka (w sprawie sygn. akt II OZ 668/21) na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 r. o odmowie dopuszczenia tych organizacji do udziału w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 (sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”).

Postanowienia te wydane zostały na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), Naczelny Sąd Administracyjny uzasadnia z urzędu wyroki i postanowienia w terminie trzydziestu dni. Rozstrzygnięcia te zostaną udostępnione w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl

Dalsze czynności procesowe w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 zostaną podjęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie niezwłocznie po zwrocie akt z Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 19 października 2021 r.

W dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna zażalenia: Fundacji Wolności oraz Towarzystwa dla Natury i Człowieka na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 r. o odmowie dopuszczenia tych organizacji do udziału w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21 (sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”). 
Postępowania prowadzone przez Naczelny Sąd Administracyjny zostały zrejestrowane pod sygn. akt II OZ 668/21 (zażalenie Towarzystwa dla Natury i Człowieka) oraz sygn. akt II OZ 669/21 (zażalenie Fundacji Wolności). Zażalenia zostaną rozpoznane na posiedzeniu niejawnym. Informacje o orzeczeniach sądów administracyjnych dostępne są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem:  https://orzeczenia.nsa.gov.pl 

Komunikat Rzecznika Prasowego WSA w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 r.

Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie informuje, że w sprawie sygn. akt II SA/Lu 300/21, w dniu 23 czerwca 2021 r. złożony został przez „Fundację Wolności” w Lublinie oraz stowarzyszenie Towarzystwo dla Natury i Człowieka w Lublinie wniosek o dopuszczenie tych podmiotów do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania (sprawa ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Górek Czechowskich”).

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie podjął w sprawie niezwłoczne czynności celem rozpoznania tych wniosków. Postanowieniami z dnia 25 czerwca 2021 r. Sąd odmówił dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania obu tych podmiotów. Od wydanych postanowień, każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia środka zaskarżenia (zażalenia) do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Oznacza to w konsekwencji, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w zakresie tych wniosków – nie jest możliwe i prawnie dopuszczalne merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy sygn. akt II SA/Lu 300/21, której termin rozpoznania wyznaczony został na dzień 29 czerwca 2021 r. Dlatego we wskazanym terminie sprawa nie zostanie rozstrzygnięta.

Nowy termin rozpoznania sprawy sygn. akt II SA/Lu 300/21 oraz związanej z nią sprawy sygn. akt II SA/Lu 404/20 (ze skargi osoby fizycznej na tę samą uchwałę Rady Miasta Lublin), zostanie wyznaczony niezwłocznie po prawomocnym zakończeniu postępowania w zakresie wniosku Fundacji i Stowarzyszenia o dopuszczenie ich do udziału w charakterze uczestników postępowania w pierwszej z wymienionych spraw.

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu