e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

1) Naczelnego Sądu Administracyjnego,

2) wojewódzkich sądów administracyjnych, jako organ wyższego stopnia,

3) Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1177) sprawy petycji, skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1) na piśmie:

a) w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,

b) za pośrednictwem poczty na adres: ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin,

c) pocztą elektroniczną na adres: wydzial.informacji@wsa.lublin.gov.pl,

d) za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: stronę główną www.lublin.wsa.gov.pl).

 2)  w formie ustnej - do protokołu w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Lublinie –  pok. 303.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Elementy skargi / wniosku

1) imię i nazwisko (nazwa), adres skarżącego lub wnioskodawcy,

2) zwięzła treść skargi lub wniosku,

3) ewentualnie sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek,

4) data.

 Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.  

Skarga o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

Petycje

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

·   w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,

·   za pośrednictwem poczty na adres: ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin,

·   pocztą elektroniczną na adres: wydzial.informacji@wsa.lublin.gov.pl

·   za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. poz. 524) w zw. z art. 29  ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137), zaś w zakresie tam nieuregulowanym, przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

 Informacje o artykule
Historia zmian artykułu