SKARGA

do wojewódzkiego sądu administracyjnego

może być wniesiona przez każdego, kto ma w tym interes prawny, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizację społeczną Π w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym - art. 50 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2018.1302) w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1); po wyczerpaniu środków zaskarżenia chyba, że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 52); za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54).

Skarga powinna zawierać (art. 46 i art. 57):

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania (adres do doręczeń lub siedziba stron);
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
 • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania  skarga dotyczy;
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
 • wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty - do wartości przedmiotu zaskarżenia nie wlicza się odsetek i kosztów związanych z należnością główną, oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych (art. 215 i 217);
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Do skargi należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo lub wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem (art. 46 § 3);
 • odpisy skargi;
 • odpisy załączników (art. 47 § 1).

Stronę wnoszącą skargę wzywa się do uiszczenia opłaty (także gdy skarga jest wniesiona przez adwokata czy radcę prawnego) w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu skarga podlega odrzuceniu (art. 220).

Skargę można opłacić:

1) w kasie sądu w godzinach od 7.15 do 13.00,

2) na konto bankowe - NBP Oddział Okręgowy w Lublinie 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000.

Końcówki opłat zaokrągla się wzwyż do pełnych złotych (art. 219).


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu