e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Załatwianie spraw

Stosownie do treści Zarządzenia nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych przyjmowanie pism odbywa się w sposób opisany poniżej.

Przyjmowanie

Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przyjmuje biuro podawcze. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału. Następnie kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

Kolejność

Stosownie do treści § 32  rozporządzenia  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa powyżej.

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu