e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Sprawy rozpoznane

Wyrok w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Wyrokiem z dnia 29 lipca 2021 r. (sygn. akt II SA/Lu 326/21), po rozpoznaniu skargi PRBUD D. sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność uchwały Nr XXIX/456 /2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Zamościu.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd pokreślił, że uchwała w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej jest podejmowana w granicach władztwa planistycznego gminy. Rada gminy nie ma zatem obowiązku podjęcia uchwały zgodnej z wnioskiem inwestora, nawet przy spełnieniu przez niego wszystkich wymogów formalnych określonych w specustawie. Władztwo planistyczne, jakim dysponuje rada gminy, nie stwarza jednak pola do podejmowania rozstrzygnięć arbitralnych, nie opartych na merytorycznych argumentach. Swoboda decyzyjna Rady jest ograniczona koniecznością wszechstronnej analizy sprawy i wyważenia interesów inwestora oraz interesów społeczności lokalnej. Rada musi podać konkretne, merytoryczne argumenty, uzasadniające takie, a nie inne rozstrzygnięcie.

Kontrolując zaskarżoną uchwałę w tak zakreślonych ramach Sąd doszedł do wniosku, że została ona wydana z naruszeniem prawa skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności. Wadliwość zaskarżonej uchwały wyraża się przede wszystkim w motywach, które powołała Rada Miasta jako argumenty za odmową ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. W ocenie Sądu żaden z tych argumentów nie może być zaakceptowany, nawet przy uwzględnieniu faktu, że rada działała w granicach znacznej swobody decyzyjnej. Zdaniem Sądu przy takich argumentach należy uznać, że uchwała została wydana z przekroczeniem prawnych granic władztwa planistycznego, jakim dysponuje organ w świetle przepisów specustawy mieszkaniowej.

Sąd podkreślił również, że stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały nie wyklucza ponownego podjęcia przez Radę Miasta Zamość uchwały odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na wniosek inwestora, jednakże uchwała ta musi być oparta na przekonujących argumentach, świadczących o należytym wyważeniu interesów społeczności lokalnej oraz inwestora.

 

Sprawy ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego

Postanowieniami z 17 lutego 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargi Rzecznika Praw Obywatelskich:
a/ na uchwałę nr X/40/19 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 kwietnia 2019 r. „Stanowisko Rady Powiatu Ryckiego w sprawie powstrzymania ideologii gender i LGBT” (sprawa sygn. akt III SA/Lu 312/20);
b/ na uchwałę (stanowisko) Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.  w przedmiocie  wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych (sprawa sygn. akt III SA/Lu 240/20).
W obydwu sprawach zgłoszone zostały zdania odrębne.
Uzasadnienia tych postanowień z uzasadnieniami zdań odrębnych będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu w wersji zanonimizowanej w bazie internetowej orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

Wyrokiem z 6 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu skargi Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Gminy Serniki z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT” (sprawa sygn. akt III SA/Lu 7/20).

 

Sprawy dotyczące obowiązków w związku z epidemią COVID-19 oraz kar pieniężnych za naruszenie zakazów związanych z tą epidemią

Do dnia 9 lutego 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęło 5 spraw, w których przedmiotem zaskarżenia były decyzje inspektora sanitarnego dotyczące nakazu poddania się kwarantannie, a także kar pieniężnych za naruszenie obowiązku kwarantanny lub naruszenie zakazu przemieszczania się. Orzeczenia w tych sprawach dostępne są w wersji zanonimizowanej w bazie internetowej orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/. Nie było spraw dotyczących kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

W jednej sprawie dotyczącej kary pieniężnej za niezastosowanie się do zakazu przemieszczania (sprawa III SA/Lu 448/20) WSA w Lublinie wyrokiem z 5 listopada 2020 r. uchylił decyzje organów administracji publicznej (inspektorów sanitarnych) obydwu instancji.

W drugiej sprawie dotyczącej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny (sprawa III SA/Lu 393/20) WSA w Lublinie wyrokiem z 26 listopada 2020 r. także uchylił decyzje organów administracji publicznej (inspektorów sanitarnych) obydwu instancji, a ponadto umorzył postępowanie administracyjne.

W trzeciej sprawie dotyczącej nakazu poddania się kwarantannie (sprawa III SA/Lu 885/20) wyrokiem z 26 stycznia 2020 r. uchylona została decyzja organu drugiej instancji, to jest Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

W dwóch sprawach dotyczących kar pieniężnych za naruszenie obowiązku kwarantanny skargi zostały odrzucone. W jednej sprawie ze względu na złożenie skargi z uchybieniem terminu (sprawa III SA/Lu 933/20 - postanowienie z 13 stycznia 2021 r.), a w drugiej ze względu na nieopłacenie skargi (sprawa III SA/Lu 1069/20 – postanowienie z 3 lutego 2021 r.).

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wola Uhruska 

Wyrokiem z dnia 17 września 2020 r. w sprawie II SA/Lu 124/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Prokuratora Rejonowego we Włodawie na uchwałę nr XXX/200/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dzwola  

Wyrokiem z dnia 8 września 2020 r. w sprawie II SA/Lu 787/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim, stwierdził nieważność uchwały nr VI/41/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Wyrok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin

Wyrokiem z dnia 8 września 2020 r. w sprawie II SA/Lu 134/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego we Włodawie, stwierdził nieważność uchwały nr XII/69/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Wyrok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia  2020 r. w sprawie II SA/Lu 146/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w Rykach na uchwałę nr X/58/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Miasta Lubartów 

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 70/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie, stwierdził nieważność części uchwały nr XIV/134/03 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 grudnia 2003 r. w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych Miasta Lubartowa i ustalenia sposobu ich pobierania oraz określenia wysokości stawek opłat  - w zakresie dotyczącym ustalenia stawki opłat za drugą i trzecią godzinę parkowania.

 

Wyrok w sprawie referendum lokalnego dotyczącego odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji

Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie sygn. akt III SA/Lu 687/19 oddalił skargę na postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 29 listopada 2019 r., nr 143/2019 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji. 

 

Wyrok w sprawie wyłączenia obiektów z gminnej ewidencji zabytków Miasta Zamość 

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie II SA/Lu 731/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Wojewody Lubelskiego, stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 listopada 2019 r. nr 212/2019 o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Zamość opisanych w tym zarządzeniu budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych oraz stanowisk archeologicznych. 

 

Wyrok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie II SA/Lu 195/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Łukowie, stwierdził nieważność uchwały nr XXXII/233/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków” w części dotyczącej obowiązków właścicieli psów (§ 15 ust. 3 pkt 1 Regulaminu) oraz obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli nieruchomości (§ 17 ust. 1 Regulaminu). 

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrzanów

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie II SA/Lu 761/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim, stwierdził nieważność uchwały nr XXVIII/129/17 Rady Gminy Chrzanów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce

Wyrokiem z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie II SA/Lu 21/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim, stwierdził nieważność części uchwały nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Modliborzycach Gminy Chrzanów  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Wyrok w sprawie zwrotu środków europejskich przez Gminę Końskowola 

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie III SA/Lu 287/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Gminy Końskowola na decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie zwrotu środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pod tytułem „Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”. 

 

Wyrok w sprawie protestu Gminy Łęczna od negatywnej oceny przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku o dofinansowanie projektu

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie III SA/Lu 261/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Gminy Łęczna na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 24 marca 2020 r. protestu Gminy Łęczna od negatywnej oceny na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem „Odnawialne źródła energii w Gminie Łęczna”.

 

Wyrok w sprawie protestu Gminy Siedliszcze od negatywnej oceny przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku o dofinansowanie projektu

Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie III SA/Lu 257/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Gminy Siedliszcze na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 24 marca 2020 r. protestu Gminy Siedliszcze od negatywnej oceny na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem „Odnawialne źródła energii w Gminie Siedliszcze”.

 

Wyrok w sprawie protestu Miasta Krasnystaw od informacji Zarządu Województwa Lubelskiego o negatywnej ocenie wniosku

Wyrokiem z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie III SA/Lu 231/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Miasta Krasnystaw na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 marca 2020 r. protestu Miasta Krasnystaw od informacji o negatywnej ocenie na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw”. 

 

Wyrok w sprawie bezczynności Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udostępnienie informacji publicznej

Wyrokiem z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie II SAB/Lu 101/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpatrzeniu skargi Fundacji Wolności w Lublinie stwierdził, że bezczynność Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udzielenie informacji publicznej w zakresie danych dotyczących zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek oraz wyniku finansowego za rok 2018, miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. 

 

Wyrok w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach 

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie III SA/Lu 627/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Modliborzyce z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr 33/2019 w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach. 

 

Wyrok w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dubience

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 679/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Powiatu w Chełmie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 10 października 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 134/2019 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dubience.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Ryckim

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 429/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rykach, stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 października 2017 r. nr XLIII/188/17 w przedmiocie wysokości opłat za  usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Wyrok w sprawie nazwy Szkoły Podstawowej w Rudnie

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 396/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Michów uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające nazwę „Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko” w Rudnie na „Szkoła Podstawowa” w Rudnie. 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu