Sprawy rozpoznane

 

Wyrok w sprawie sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu

Wyrokiem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie III SA/Lu 110/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zarządzenie Wójta Gminy Siemień z dnia 21 stycznia 2019 r. w przedmiocie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu.

 

Wyrok w sprawie protestu od negatywnej oceny projektu "Rewitalizacja obszaru Gminy Urszulin"

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 80/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Urszulin, oddalił skargę na rozstrzygnięcie z dnia 29 stycznia 2019 r. wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego oddalające protest Gminy Urszulin od negatywnej oceny projektu "Rewitalizacja obszaru Gminy Urszulin".

 

Wyrok w sprawie protestu od negatywnej oceny projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Krzczonów”

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 77/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Krzczonów, oddalił skargę na rozstrzygnięcie z dnia 29 stycznia 2019 r. wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego oddalające protest Gminy Krzczonów od negatywnej oceny projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Krzczonów”.

 

Wyroki w sprawie konkursu na stanowisko  Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej

Wyrokami z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawach III SA/Lu 604-606/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skarg Wojewody Lubelskiego na decyzje Wójta Gminy Kąkolewnica:

  1. nr 60/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżonego aktu w całości w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej, zmienionego zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 2018 r.
  2. nr 64/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżonego aktu w całości w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej,
  3. nr 67/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżonego aktu w całości  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej.

 

Wyrok w sprawie zwrotu części dofinansowania unijnego przez Gminę Łabunie

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 647/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Łabunie, oddalił skargę na decyzję z dnia 16 października 2018 r. wydaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego nakazującą zwrot przez Gminę Łabunie części dofinasowania unijnego (refundacji VAT) wypłaconego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach".

 

Postanowienie w sprawie uchwały Rady Miasta Lublin o przeprowadzeniu referendum lokalnego dotyczącego „Górek Czechowskich” w Lublinie 

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r w sprawie III SA/Lu 120/19, wydanym na posiedzeniu niejawnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę na uchwałę Rady Miasta Lublin Nr 55/III/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w przedmiocie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina, w którym pytanie dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze terenu tzw. „Górek Czechowskich”.  
Postanowienie z uzasadnieniem: III SA/Lu 120/19

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Włodawskim

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie III SA/Lu 626/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego we Włodawie, stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 listopada 2017 r. nr XXXVII/215/17 w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Wyrok w sprawie oplat za usunięcie pojazdów w Chełmie

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie III SA/Lu 679/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Chełmie, stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Chełm z dnia 27 października 2017 r. nr XXXII/364/17 w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi położonej na terenie miasta Chełm i jego przechowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Tomaszowskim

Wyrokiem z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie III SA/Lu 654/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 14 lipca 2016 r. nr XVI/173/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z drogi i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia poijazdu - w części dotyczącej ustalenia w załączniku do uchwały wysokości opłaty za usunięcie z drogi pojazdu specjalnego do przewodu materiałów niebezpiecznych.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Janowskim

Wyrokiem z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie III SA/Lu 610/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim stwierdził nieważność części uchwały nr XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 7 października  2016 r. w § 1 ust.1, § 2, § 3, § 4 oraz § 5 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

Wyrok w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie

Wyrokiem z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie III SAB/Lu 9/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów, zobowiązał Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie Spółkę z o.o. z siedzibą w Lubartowie do załatwienia wniosku Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej umowy między Spółka i Prezesem jej Zarządu.
Wyrok z uzasadnieniem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/463C5F6665

 

Wyrok w sprawie negatywnej oceny projektu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie"

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 9/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na rozstrzygnięcie nr EFRR-VII.432.48.2018.PZY wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego dnia 11 grudnia 2018 r. w przedmiocie dofinansowania projektu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie"

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Hrubieszowskim

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 590/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Hrubieszowie stwierdził nieważność uchwały nr XXIII/208/2017 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

Wyrok w sprawie odmowy zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tucznej

Wyrokiem z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 3/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 2 listopada 2018 r. stwierdzające nieważność zarządzenia nr 32/18 Wójta Gminy Tuczna z dnia 10 września 2018 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tucznej i umorzenia postępowania konkursowego.
 

Wyrok w sprawie negatywnej oceny projektu "Termomodernizacja obiektow OSiR w Zamościu"

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 7/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na rozstrzygnięcie nr EFRR-VII.432.49.2018.ADN wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego dnia 11 grudnia 2018 roku w przedmiocie dofinansowania projektu „Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu”.

 

Wyrok w sprawie przeksztalcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki w Surhowie

Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 365/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność uchwały nr XLII/204/2018 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 12 kwietnia 2018 r. w przedmiocie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie.

 

Wyrok w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

Wyrokiem z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 566/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Łukowskim.

Wyrokiem z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 628/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Łukowie stwierdził nieważność uchwały nr XXVII/228/2017 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów związanych z dyspozycją usunięcia pojazdu z drogi w przypadku odstąpienia od usunięcia.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Lubartowskim

Wyrokiem z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 629/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie stwierdził nieważność uchwały nr XXIX/196/2017 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2018 r. 
Wyrok z uzasadnieniem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/85C9C766CA 

 

Wyrok w sprawie pozwolenia na budowę Centrum Handlowo – Usługowego „Galeria Bialska” w Białej Podlaskiej

Wyrokiem z dnia 7 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu trybie autokontroli skargi kasacyjnej od własnego wyroku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie II SA/Lu 508/18, uchylającego decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2018 r. umarzającą postępowanie odwoławcze oraz decyzję Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 16 grudnia 2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Centrum Handlowo – Usługowego „Galeria Bialska” w Białej Podlaskiej – uchylił własny wyrok z dnia 31 października 2019 r. i, orzekając na nowo w przedmiocie skargi do sądu I instancji, uchylił ponownie wyżej wymienioną decyzję Wojewody Lubelskiego z 27 marca 2018 r. umarzającą postępowanie odwoławcze a ponadto uchylił decyzję Wojewody Lubelskiego z 27 kwietnia 2018 r., wydaną na skutek odwołań innych osób  

 

Wyrok w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.

Wyrokiem z dnia 7 lutego  2019 r. w sprawie III SA/Lu 538/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę na uchwałę nr CCXCV/5877/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.
Wyrok z uzasadnieniem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DBB5B7F049

 

Wyrok w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (tzw. podatek od deszczu). 

Wyrokiem z dnia 7 lutego  2019 r. w sprawie II SA/Lu 835/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę na decyzję Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 24 lipca 2018 r. odmawiającą uznania reklamacji na Informację ustalającą wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Wyrok w sprawie oceny projektu „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego”. 

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie III SA/Lu 600/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Miasta Radzyń Podlaski na rozstrzygnięcie wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego oddalające protest Miasta Radzyń Podlaski od negatywnej oceny projektu „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego”:
1)    stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny;
2)    przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego;
3)    zasądził od Zarządu Województwa Lubelskiego na rzecz Miasta Radzyń Podlaski 697 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania.  

Wyrok z uzasadnieniem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5E964CB45C
 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Parczewskim

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 602/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Parczewie stwierdził nieważność uchwały nr XXXVI/199/2017 Rady Powiatu w Parczewie  z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na obszarze Powiatu Parczewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2018 r. 
Wyrok z uzasadnieniem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6D064688F8

 

Wyrok w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w Jasionówce, gmina Parczew

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie II SA/Lu 990/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę na decyzję Wojewody Lubelskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. umarzającą postępowanie odwoławcze wywołane odwołaniem mieszkańców wsi Jasionka i Wierzbówka od decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniającej własną decyzję z dnia 1 marca 2013 r. o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej i przeniesieniu pozwolenia na budowę tej elektrowni we wsi Jasionówka, gmina Parczew

                                                                                           

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Radzyńskim

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 587/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, stwierdził nieważność uchwały Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 26 października 2017 r. nr XXXIV/134/2017 w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Radzyńskiego i ich parkowania na parkingu strzeżonym. 

 

Wyrok w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Biała Podlaska

Wyrokiem z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie III SA/Lu 638/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił postanowienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2018 r. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego A.J.G. wybranego do Rady Powiatu Biała Podlaska.
Wyrok z uzasadnieniem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/852235056C 

 

Wyrok w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin

Wyrokiem z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie II SA/Lu 280/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargi Krzysztofa Żuka i Gminy Lublin na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 roku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin.
Wyrok z uzasadnieniem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/96755A1E70

 

 Informacje o artykule
Historia zmian artykułu