e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Sprawy rozpoznane

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wola Uhruska 

Wyrokiem z dnia 17 września 2020 r. w sprawie II SA/Lu 124/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Prokuratora Rejonowego we Włodawie na uchwałę nr XXX/200/2018 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dzwola  

Wyrokiem z dnia 8 września 2020 r. w sprawie II SA/Lu 787/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim, stwierdził nieważność uchwały nr VI/41/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Wyrok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin

Wyrokiem z dnia 8 września 2020 r. w sprawie II SA/Lu 134/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego we Włodawie, stwierdził nieważność uchwały nr XII/69/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Wyrok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia  2020 r. w sprawie II SA/Lu 146/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, oddalił skargę Prokuratora Rejonowego w Rykach na uchwałę nr X/58/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stężyca.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Miasta Lubartów 

Wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 70/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Lubartowie, stwierdził nieważność części uchwały nr XIV/134/03 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 grudnia 2003 r. w przedmiocie ustalenia stref płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych Miasta Lubartowa i ustalenia sposobu ich pobierania oraz określenia wysokości stawek opłat  - w zakresie dotyczącym ustalenia stawki opłat za drugą i trzecią godzinę parkowania.

 

Wyrok w sprawie uchwały Rady Gminy Serniki z dnia 21 czerwca 2019 r. nr IX/53/2019 dotyczącej przyjęcia deklaracji o nazwie „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT”

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie sygn. akt III SA/Lu 7/20 rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Serniki z dnia 21 czerwca 2019 r. (nr IX/53/2019) w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT”.

W odpowiedzi na skargę zawartej w piśmie z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Serniki jako podmiot reprezentujący organ podejmujący zaskarżoną uchwałę wniósł o jej oddalenie.

W toku postępowania sądowego, Sąd na wniosek podmiotów zgłaszających swój udział w sprawie w charakterze uczestników postępowania, dopuścił do udziału w sprawie w tym charakterze na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a., postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. - Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawej „Ordo Iuris” z siedzibą Warszawie, a postanowieniem z dnia 25 marca 2020 r. – Stowarzyszenie „Kampania Przeciw Homofobii” z siedzibą w Warszawie.

Rozpoznając sprawę Sąd przyjął, że wniesiona skarga była dopuszczalna, bowiem dotyczyła aktu podjętego w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a., podlegającemu tym samym kognicji sądów administracyjnych. Pozwoliło to na merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Lu 7/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie – na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. – stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, jako aktu organu administracji publicznej sprzecznego z prawem, o czym orzekł w sentencji wyroku.

Sąd uwzględnił skargę i zgodził się z podniesionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich zarzutami naruszenia prawa przy podjęciu przez organ zaskarżonej uchwały. Zdaniem Sądu uchwała została podjęta bez podstawy prawnej do wydania aktu o charakterze władczym.

Sąd uznał, że ma ona charakter dyskryminujący poprzez między innymi wykluczenie ze wspólnoty samorządowej określonej grupy osób oraz naruszenie godności, prawa do życia prywatnego i wolności wypowiedzi, ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Ponadto wprowadza ograniczenia prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa do nauczania. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C2138D9662

 

Wyrok w sprawie referendum lokalnego dotyczącego odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji

Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie sygn. akt III SA/Lu 687/19 oddalił skargę na postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 29 listopada 2019 r., nr 143/2019 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji. Sentencja wyroku dostępna jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9489D95467

 

Wyrok w sprawie wyłączenia obiektów z gminnej ewidencji zabytków Miasta Zamość 

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie II SA/Lu 731/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Wojewody Lubelskiego, stwierdził nieważność zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 listopada 2019 r. nr 212/2019 o wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków Miasta Zamość opisanych w tym zarządzeniu budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych oraz stanowisk archeologicznych. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/708C7A2DF1

 

Wyrok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie II SA/Lu 195/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Łukowie, stwierdził nieważność uchwały nr XXXII/233/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków” w części dotyczącej obowiązków właścicieli psów (§ 15 ust. 3 pkt 1 Regulaminu) oraz obowiązku przeprowadzania deratyzacji przez właścicieli nieruchomości (§ 17 ust. 1 Regulaminu). Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/18FC9FF046

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chrzanów

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie II SA/Lu 761/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim, stwierdził nieważność uchwały nr XXVIII/129/17 Rady Gminy Chrzanów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/12C044CC14

 

Wyrok w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce

Wyrokiem z dnia 30 czerwca  2020 r. w sprawie II SA/Lu 21/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Janowie Lubelskim, stwierdził nieważność części uchwały nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Modliborzycach Gminy Chrzanów  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/24661C0BCB

 

Wyrok w sprawie zwrotu środków europejskich przez Gminę Końskowola 

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie III SA/Lu 287/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Gminy Końskowola na decyzję Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie zwrotu środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pod tytułem „Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich”. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7DF9CFD2FB

 

Wyrok w sprawie protestu Gminy Łęczna od negatywnej oceny przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku o dofinansowanie projektu

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie III SA/Lu 261/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Gminy Łęczna na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 24 marca 2020 r. protestu Gminy Łęczna od negatywnej oceny na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem „Odnawialne źródła energii w Gminie Łęczna”.

 

Wyrok w sprawie protestu Gminy Siedliszcze od negatywnej oceny przez Zarząd Województwa Lubelskiego wniosku o dofinansowanie projektu

Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie III SA/Lu 257/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Gminy Siedliszcze na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 24 marca 2020 r. protestu Gminy Siedliszcze od negatywnej oceny na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem „Odnawialne źródła energii w Gminie Siedliszcze”.

 

Wyrok w sprawie protestu Miasta Krasnystaw od informacji Zarządu Województwa Lubelskiego o negatywnej ocenie wniosku

Wyrokiem z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie III SA/Lu 231/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Miasta Krasnystaw na rozstrzygnięcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 5 marca 2020 r. protestu Miasta Krasnystaw od informacji o negatywnej ocenie na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem „Budowa rozproszonych źródeł energii w budynkach indywidualnych na terenie Miasta Krasnystaw”. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B19914C65F 

 

Wyrok w sprawie bezczynności Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udostępnienie informacji publicznej

Wyrokiem z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie II SAB/Lu 101/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpatrzeniu skargi Fundacji Wolności w Lublinie stwierdził, że bezczynność Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udzielenie informacji publicznej w zakresie danych dotyczących zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek oraz wyniku finansowego za rok 2018, miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD27ED1A93

 

Wyrok w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach 

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie III SA/Lu 627/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Modliborzyce z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr 33/2019 w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Modliborzycach. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6A12EFB341

 

Wyrok w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dubience

Wyrokiem z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 679/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę Powiatu w Chełmie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 10 października 2019 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 134/2019 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dubience.

 

Wyrok w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów w Powiecie Ryckim

Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 429/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Rykach, stwierdził nieważność w całości uchwały Rady Powiatu w Rykach z dnia 31 października 2017 r. nr XLIII/188/17 w przedmiocie wysokości opłat za  usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2E98A2497E

 

Wyrok w sprawie nazwy Szkoły Podstawowej w Rudnie

Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie III SA/Lu 396/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Michów uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające nazwę „Szkoła Podstawowa im. Józefa Niećko” w Rudnie na „Szkoła Podstawowa” w Rudnie. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/041E7B1B94

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu