Sprawy rozpoznane

 

Wyrok w sprawie uchwały Rady Gminy Serniki z dnia 21 czerwca 2019 r. nr IX/53/2019 dotyczącej przyjęcia deklaracji o nazwie „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT”

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie sygn. akt III SA/Lu 7/20 rozpoznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Serniki z dnia 21 czerwca 2019 r. (nr IX/53/2019) w sprawie przyjęcia deklaracji o nazwie „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT”.

W odpowiedzi na skargę zawartej w piśmie z dnia 9 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Serniki jako podmiot reprezentujący organ podejmujący zaskarżoną uchwałę wniósł o jej oddalenie.

W toku postępowania sądowego, Sąd na wniosek podmiotów zgłaszających swój udział w sprawie w charakterze uczestników postępowania, dopuścił do udziału w sprawie w tym charakterze na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a., postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. - Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawej „Ordo Iuris” z siedzibą Warszawie, a postanowieniem z dnia 25 marca 2020 r. – Stowarzyszenie „Kampania Przeciw Homofobii” z siedzibą w Warszawie.

Rozpoznając sprawę Sąd przyjął, że wniesiona skarga była dopuszczalna, bowiem dotyczyła aktu podjętego w sprawach z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a., podlegającemu tym samym kognicji sądów administracyjnych. Pozwoliło to na merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. (sygn. akt III SA/Lu 7/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie – na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. – stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, jako aktu organu administracji publicznej sprzecznego z prawem, o czym orzekł w sentencji wyroku.

Sąd uwzględnił skargę i zgodził się z podniesionymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich zarzutami naruszenia prawa przy podjęciu przez organ zaskarżonej uchwały. Zdaniem Sądu uchwała została podjęta bez podstawy prawnej do wydania aktu o charakterze władczym.

Sąd uznał, że ma ona charakter dyskryminujący poprzez między innymi wykluczenie ze wspólnoty samorządowej określonej grupy osób oraz naruszenie godności, prawa do życia prywatnego i wolności wypowiedzi, ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Ponadto wprowadza ograniczenia prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa do nauczania. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C2138D9662

 

Wyrok w sprawie referendum lokalnego dotyczącego odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji

Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie sygn. akt III SA/Lu 687/19 oddalił skargę na postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 29 listopada 2019 r., nr 143/2019 w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miasta Lubartów przed upływem kadencji. Sentencja wyroku dostępna jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9489D95467

 

Wyrok w sprawie bezczynności Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udostępnienie informacji publicznej

Wyrokiem z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie II SAB/Lu 101/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpatrzeniu skargi Fundacji Wolności w Lublinie stwierdził, że bezczynność Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udzielenie informacji publicznej w zakresie danych dotyczących zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek oraz wyniku finansowego za rok 2018, miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DD27ED1A93

 

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu