Sprawy rozpoznane

 

Wyrok w sprawie bezczynności Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udostępnienie informacji publicznej

Wyrokiem z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie II SAB/Lu 101/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpatrzeniu skargi Fundacji Wolności w Lublinie stwierdził, że bezczynność Motoru Lublin S.A. w Lublinie w rozpatrzeniu wniosku Fundacji Wolności w Lublinie o udzielenie informacji publicznej w zakresie danych dotyczących zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek oraz wyniku finansowego za rok 2018, miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

 

Wyrok w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu

Wyrokiem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie III SA/Lu 110/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zarządzenie Wójta Gminy Siemień z dnia 21 stycznia 2019 r. w przedmiocie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siemieniu. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/246C0ED384.

 

Wyrok w sprawie protestu od negatywnej oceny projektu "Rewitalizacja obszaru Gminy Urszulin"

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 80/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Urszulin, oddalił skargę na rozstrzygnięcie z dnia 29 stycznia 2019 r. wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego oddalające protest Gminy Urszulin od negatywnej oceny projektu "Rewitalizacja obszaru Gminy Urszulin". Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/79C46F812E.

 

Wyrok w sprawie protestu od negatywnej oceny projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Krzczonów”

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 77/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Krzczonów, oddalił skargę na rozstrzygnięcie z dnia 29 stycznia 2019 r. wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego oddalające protest Gminy Krzczonów od negatywnej oceny projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Krzczonów”. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A56D4A82BF. 

 

Wyroki w sprawie konkursu na stanowisko  Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej

Wyrokami z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawach III SA/Lu 604-606/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skarg Wojewody Lubelskiego na decyzje Wójta Gminy Kąkolewnica:

  1. nr 60/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżonego aktu w całości w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej, zmienionego zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 2018 r. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EAE6528BF4,
  2. nr 64/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżonego aktu w całości w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D98C47D16C,
  3. nr 67/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżonego aktu w całości  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej. Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/598B326AD0.

 

Wyrok w sprawie zwrotu części dofinansowania unijnego przez Gminę Łabunie

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie III SA/Lu 647/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi Gminy Łabunie, oddalił skargę na decyzję z dnia 16 października 2018 r. wydaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego nakazującą zwrot przez Gminę Łabunie części dofinasowania unijnego (refundacji VAT) wypłaconego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach". Wyrok z uzasadnieniem dostępny jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B6E9BF5F0A.

 

Postanowienie w sprawie uchwały Rady Miasta Lublin o przeprowadzeniu referendum lokalnego dotyczącego „Górek Czechowskich” w Lublinie 

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2019 r w sprawie III SA/Lu 120/19, wydanym na posiedzeniu niejawnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę na uchwałę Rady Miasta Lublin Nr 55/III/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w przedmiocie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina, w którym pytanie dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze terenu tzw. „Górek Czechowskich”. Postanowienie z uzasadnieniem dostępne jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/542B7471F6.

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu