e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

SKARGA KASACYJNA

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) może być wniesiona:

  • od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3;
  • przez stronę, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznika Praw Dziecka;
  • musi być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej, chyba że sporządza ją sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175);
  • powinna być wniesiona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 177 § 1).

       Uzasadnienie wyroku sporządza się:

  • z urzędu w sprawach, w których skarga została uwzględniona;
  • na wniosek strony w sprawach, w których skargę oddalono, zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 1 i 2).

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu