e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Aktualnie brak ofert

Aktualnie brak ofert pracy

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu

Konkurs na asystenta

Aktualnie brak ofert pracy

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności i wydajności systemów,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, WLAN,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych FreeBSD, Linux oraz MS Windows (klient/serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z zakresu technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (w tym zakres obowiązków),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z Informacją udzielaną przy pozyskiwaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,
 • posiadanym obywatelstwie polskim,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Sposób składania dokumentów:

 

1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy - informatyk” należy składać do dnia 8 maja 2020 r. drogą elektroniczną kadry@lublin.wsa.gov.pl lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Odział Spraw Ogólnych i Osobowych

 ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (81) 53 10 708

 

 

Informacja udzielana przy pozyskiwaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

 

 

1.

administrator danych osobowych;

dane kontaktowe administratora

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

tel.: 81 5310708

e-mail.: kadry@lublin.wsa.gov.pl

 

 

2.

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

 

e-mail.: iod@rodokontakt.pl

 

3.

 

cele przetwarzania danych osobowych

 

 

 • w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

4.

 

podstawa prawna przetwarzania

 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1 Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w pozostałym zakresie na podstawie zgody  osoby ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679

 

5.

 

odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

 

6.

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu (gdy wskazanie okresu nie jest możliwe)

 

 

 • przez czas trwania rekrutacji
 • zgodnie z przepisami o archiwizacji
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  w postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest stroną- do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którymmowa w pkt b

 

 

7.

 

informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie stosuje się

 

 

8.

 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 

1.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

2.

Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie, jest zobowiązana do podania danych, o których mowa w pkt 1.

3.

Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:

 

1.

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 

2.

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

3.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności i wydajności systemów,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, WLAN,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych FreeBSD, Linux oraz MS Windows (klient/serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z zakresu technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (w tym zakres obowiązków),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z Informacją udzielaną przy pozyskiwaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,
 • posiadanym obywatelstwie polskim,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Sposób składania dokumentów:

 

1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy - informatyk” należy składać do dnia 23 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną kadry@lublin.wsa.gov.pl lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Odział Spraw Ogólnych i Osobowych

 ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (81) 53 10 708

 

 

Informacja udzielana przy pozyskiwaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

 

 

1.

administrator danych osobowych;

dane kontaktowe administratora

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

tel.: 81 5310708

e-mail.: kadry@lublin.wsa.gov.pl

 

 

2.

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

 

e-mail.: iod@rodokontakt.pl

 

3.

 

cele przetwarzania danych osobowych

 

 

 • w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

4.

 

podstawa prawna przetwarzania

 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1 Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w pozostałym zakresie na podstawie zgody  osoby ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679

 

5.

 

odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

 

6.

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu (gdy wskazanie okresu nie jest możliwe)

 

 

 • przez czas trwania rekrutacji
 • zgodnie z przepisami o archiwizacji
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  w postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest stroną- do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którymmowa w pkt b

 

 

7.

 

informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie stosuje się

 

 

8.

 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 

1.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

2.

Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie, jest zobowiązana do podania danych, o których mowa w pkt 1.

3.

Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:

 

1.

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 

2.

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

3.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności i wydajności systemów,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, WLAN,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych FreeBSD, Linux oraz MS Windows (klient/serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z zakresu technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (w tym zakres obowiązków),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z Informacją udzielaną przy pozyskiwaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,
 • posiadanym obywatelstwie polskim,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Sposób składania dokumentów:

 

1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy - informatyk” należy składać do dnia 21 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną kadry@lublin.wsa.gov.pl lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Odział Spraw Ogólnych i Osobowych

 ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (81) 53 10 708

 

 

Informacja udzielana przy pozyskiwaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

 

 

1.

administrator danych osobowych;

dane kontaktowe administratora

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

tel.: 81 5310708

e-mail.: kadry@lublin.wsa.gov.pl

 

 

2.

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

 

e-mail.: iod@rodokontakt.pl

 

3.

 

cele przetwarzania danych osobowych

 

 

 • w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

4.

 

podstawa prawna przetwarzania

 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1 Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w pozostałym zakresie na podstawie zgody  osoby ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679

 

5.

 

odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

 

6.

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu (gdy wskazanie okresu nie jest możliwe)

 

 

 • przez czas trwania rekrutacji
 • zgodnie z przepisami o archiwizacji
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  w postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest stroną- do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którymmowa w pkt b

 

 

7.

 

informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie stosuje się

 

 

8.

 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 

1.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

2.

Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie, jest zobowiązana do podania danych, o których mowa w pkt 1.

3.

Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:

 

1.

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 

2.

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

3.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności i wydajności systemów,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, WLAN,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych FreeBSD, Linux oraz MS Windows (klient/serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z zakresu technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (w tym zakres obowiązków),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z Informacją udzielaną przy pozyskiwaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,
 • posiadanym obywatelstwie polskim,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Sposób składania dokumentów:

 

1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy - informatyk” należy składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną kadry@lublin.wsa.gov.pl lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Odział Spraw Ogólnych i Osobowych

 ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (81) 53 10 708

 

 

Informacja udzielana przy pozyskiwaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

 

 

1.

administrator danych osobowych;

dane kontaktowe administratora

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

tel.: 81 5310708

e-mail.: kadry@lublin.wsa.gov.pl

 

 

2.

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

 

e-mail.: iod@rodokontakt.pl

 

3.

 

cele przetwarzania danych osobowych

 

 

 • w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

4.

 

podstawa prawna przetwarzania

 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1 Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w pozostałym zakresie na podstawie zgody  osoby ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679

 

5.

 

odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

 

6.

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu (gdy wskazanie okresu nie jest możliwe)

 

 

 • przez czas trwania rekrutacji
 • zgodnie z przepisami o archiwizacji
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  w postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest stroną- do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którymmowa w pkt b

 

 

7.

 

informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie stosuje się

 

 

8.

 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 

1.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

2.

Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie, jest zobowiązana do podania danych, o których mowa w pkt 1.

3.

Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:

 

1.

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 

2.

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

3.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności i wydajności systemów,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, WLAN,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych FreeBSD, Linux oraz MS Windows (klient/serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z zakresu technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (w tym zakres obowiązków),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z Informacją udzielaną przy pozyskiwaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,
 • posiadanym obywatelstwie polskim,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Sposób składania dokumentów:

 

1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy - informatyk” należy składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną -kadry@lublin.wsa.gov.pl lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Odział Spraw Ogólnych i Osobowych

 ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,

4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,

6. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (81) 53 10 708

 

 

Informacja udzielana przy pozyskiwaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

 

 

1.

administrator danych osobowych;

dane kontaktowe administratora

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

tel.: 81 5310708

e-mail.: kadry@lublin.wsa.gov.pl

 

 

2.

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

 

e-mail.: iod@rodokontakt.pl

 

3.

 

cele przetwarzania danych osobowych

 

 

 • w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

4.

 

podstawa prawna przetwarzania

 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1 Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w pozostałym zakresie na podstawie zgody  osoby ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679

 

5.

 

odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

 

6.

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu (gdy wskazanie okresu nie jest możliwe)

 

 

 • przez czas trwania rekrutacji
 • zgodnie z przepisami o archiwizacji
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  w postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest stroną- do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którymmowa w pkt b

 

 

7.

 

informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie stosuje się

 

 

8.

 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 

1.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

2.

Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie, jest zobowiązana do podania danych, o których mowa w pkt 1.

3.

Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:

 

1.

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 

2.

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

3.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności i wydajności systemów,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, WLAN,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych FreeBSD, Linux oraz MS Windows (klient/serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z zakresu technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (w tym zakres obowiązków),
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 • zapoznaniu się z Informacją udzielaną przy pozyskiwaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,
 • posiadanym obywatelstwie polskim,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Sposób składania dokumentów:

 

 1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy - informatyk” należy składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną -kadry@lublin.wsa.gov.pl lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Odział Spraw Ogólnych i Osobowych

 ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

 1. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 2. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (81) 53 10 708

 

 

Informacja udzielana przy pozyskiwaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

 

 1.  

administrator danych osobowych;

dane kontaktowe administratora

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

tel.: 81 5310708

e-mail.: kadry@lublin.wsa.gov.pl

 

 1.  

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

 

e-mail.: iod@rodokontakt.pl

 

 1.  

 

cele przetwarzania danych osobowych

 

 

 • w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 1.  

 

podstawa prawna przetwarzania

 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1 Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w pozostałym zakresie na podstawie zgody  osoby ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679

 1.  

 

odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

 1.  

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu (gdy wskazanie okresu nie jest możliwe)

 

 

 • przez czas trwania rekrutacji
 • zgodnie z przepisami o archiwizacji
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  w postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest stroną- do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którymmowa w pkt b

 

 1.  

 

informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie stosuje się

 

 1.  

 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 1.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

 1.  

Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie, jest zobowiązana do podania danych, o których mowa w pkt 1.

 1.  

Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:

 

 1.  

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 

 1.  

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

 1.  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

 

 

 

 

WOJEWÓDZKI  SĄD  ADMINISTRACYJNY W LUBLINIE

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku informatyka

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 • administracja systemami informatycznymi wspomagającymi pracę Sądu,
 • monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności i wydajności systemów,
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi WAN, LAN, WLAN,
 • rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji prac,
 • opracowanie i realizacja procedur związanych z utrzymaniem systemów informatycznych,
 • aktualizacja bazy wiedzy oraz dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym w zakresie obsługi sprzętu i systemów teleinformatycznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych w zakresie utrzymania oraz rozwoju powierzonych systemów.

Wymagania:

 • udokumentowana (wykształcenie, kursy, szkolenia) wiedza techniczna w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i pokrewnych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaawansowana znajomość systemów operacyjnych FreeBSD, Linux oraz MS Windows (klient/serwer, Active Directory),
 • znajomość protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość środowisk sieciowych LAN i WAN,
 • umiejętność programowania w językach skryptowych,
 • umiejętność posługiwania się pakietem MS Office (Word, Excel),
 • znajomość j. angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej jak również wyjaśnianie problemów technicznych,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa infrastruktury, środowisk, systemów IT,
 • wiedza z zakresu technologii wirtualizacji serwerów i aplikacji,
 • znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych,
 • certyfikaty zawodowe/branżowe.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie i  kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (w tym zakres obowiązków),
 4. własnoręcznie podpisaneoświadczenia o:
 • zapoznaniu się z Informacją udzielaną przy pozyskiwaniu danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,
 • posiadanym obywatelstwie polskim,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Sposób składania dokumentów:

 

 1. dokumenty z dopiskiem „Oferta pracy - informatyk” należy składać do dnia 10 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną -kadry@lublin.wsa.gov.pl lub przesłać na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

Odział Spraw Ogólnych i Osobowych

 ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

 1. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 2. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (81) 53 10 708

 

 

Informacja udzielana przy pozyskiwaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji

 

 1.  

administrator danych osobowych;

dane kontaktowe administratora

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

tel.: 81 5310708

e-mail.: kadry@lublin.wsa.gov.pl

 

 1.  

 

dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

 

e-mail.: iod@rodokontakt.pl

 

 1.  

 

cele przetwarzania danych osobowych

 

 

 • w celu realizacji procesów rekrutacyjnych
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony praw, które to przetwarzanie stanowić będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie, tj. dochodzenia roszczeń lub obrony praw wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w myśl ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 1.  

 

podstawa prawna przetwarzania

 

dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 22 1 §1 Kodeksu pracy - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury - w zakresie wskazanym w tym przepisie, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych - w zakresie wskazanym w tym przepisie - w pozostałym zakresie na podstawie zgody  osoby ubiegającej się o zatrudnienie - art. 6 ust 1 lit. a i c rozporządzenia 2016/679

 1.  

 

odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom

 1.  

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu (gdy wskazanie okresu nie jest możliwe)

 

 

 • przez czas trwania rekrutacji
 • zgodnie z przepisami o archiwizacji
 • w celu dochodzenia lub obrony roszczeń
  w postępowaniu, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest stroną- do czasu jego prawomocnego zakończenia, lub przedawnienia roszczeń, nie krócej jednak niż do upływu okresu, o którymmowa w pkt b

 

 1.  

 

informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

 

 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, nie stosuje się

 

 1.  

 

informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

 

 

 

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

II.

 1.  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

 1.  

Osoba, której dane dotyczą, która ubiega się o zatrudnienie, jest zobowiązana do podania danych, o których mowa w pkt 1.

 1.  

Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, skutkować będzie nieuwzględnieniem Pani/Pana aplikacji w toku rekrutacji. W zakresie danych osobowych, których przesłanką przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana aplikacji.

 

III.

1.

Osoba przekazująca dane osobowe (której dane dotyczą) ma prawo do:

 

 1.  

żądania od administratora dostępu do danych osobowych;

 

 

 1.  

żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

 1.  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e albo lit. f RODO;

 

2.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO osoba przekazująca dane osobowe ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem żądania od administratora dostępu do danych osobowych.

3.

Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

 

 

 

 

Aktualnie brak ofert pracy.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu