e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

 • o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie (art. 33 § 2);
 • o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia (art. 86 § 3);
 • o odrzuceniu niedopuszczalnego z mocy ustawy lub spóźnionego wniosku o przywrócenie terminu (art. 88);
 • wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1) - tylko gdy strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy;
 • rozstrzygające sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy (art. 260);
 • o wstrzymaniu bądź o odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, o którego wzruszenie wystąpiono w trybie skargi o wznowienie postępowania (art. 284);
 • co do odtworzenia akt (art. 297);
 • co do podjęcia dalszego postępowania, jeżeli akta nie mogą być odtworzone lub odtworzone zostały w części niewystarczającej do podjęcia dalszego postępowania (art. 298);

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

 • przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 • odrzucenie skargi wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub zostala już prawomocnie osądzona oraz w przypadku, gdy pomimo  wezwania nie został uiszczony należny wpis;
 • umorzenie postępowania;
 • wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
 • odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 • odrzucenie wniosku o uzupelnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;
 • odrzucenie skargi kasacyjnej;
 • odrzucenie zażalenia;
 • zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 • ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania (adres do doręczeń lub siedziba stron);
 • oznaczenie rodzaju pisma (zażalenie);
 • wskazanie zaskarżonego postanowienia;
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie;
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):

 • o pozostawieniu bez rozpoznania pisma, którego strona nie uzupełniła lub nie poprawiła w terminie (art. 49 § 2);
 • w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1).

ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

 • o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie (art. 33 § 2);
 • o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia (art. 86 § 3);
 • o odrzuceniu niedopuszczalnego z mocy ustawy lub spóźnionego wniosku o przywrócenie terminu (art. 88);
 • wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1) - tylko gdy strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy;
 • rozstrzygające sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy (art. 260);
 • o wstrzymaniu bądź o odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, o którego wzruszenie wystąpiono w trybie skargi o wznowienie postępowania (art. 284);
 • co do odtworzenia akt (art. 297);
 • co do podjęcia dalszego postępowania, jeżeli akta nie mogą być odtworzone lub odtworzone zostały w części niewystarczającej do podjęcia dalszego postępowania (art. 298);

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

 • przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 • odrzucenie skargi wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub zostala już prawomocnie osądzona oraz w przypadku, gdy pomimo  wezwania nie został uiszczony należny wpis;
 • umorzenie postępowania;
 • wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
 • odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 • odrzucenie wniosku o uzupelnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;
 • odrzucenie skargi kasacyjnej;
 • odrzucenie zażalenia;
 • zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 • ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania (adres do doręczeń lub siedziba stron);
 • oznaczenie rodzaju pisma (zażalenie);
 • wskazanie zaskarżonego postanowienia;
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie;
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):

 • o pozostawieniu bez rozpoznania pisma, którego strona nie uzupełniła lub nie poprawiła w terminie (art. 49 § 2);
 • w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1).

ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

 • o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie (art. 33 § 2);
 • o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia (art. 86 § 3);
 • o odrzuceniu niedopuszczalnego z mocy ustawy lub spóźnionego wniosku o przywrócenie terminu (art. 88);
 • wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1) - tylko gdy strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy;
 • rozstrzygające sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy (art. 260);
 • o wstrzymaniu bądź o odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, o którego wzruszenie wystąpiono w trybie skargi o wznowienie postępowania (art. 284);
 • co do odtworzenia akt (art. 297);
 • co do podjęcia dalszego postępowania, jeżeli akta nie mogą być odtworzone lub odtworzone zostały w części niewystarczającej do podjęcia dalszego postępowania (art. 298);

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

 • przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 • odrzucenie skargi wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub zostala już prawomocnie osądzona oraz w przypadku, gdy pomimo  wezwania nie został uiszczony należny wpis;
 • umorzenie postępowania;
 • wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
 • odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 • odrzucenie wniosku o uzupelnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;
 • odrzucenie skargi kasacyjnej;
 • odrzucenie zażalenia;
 • zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 • ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania (adres do doręczeń lub siedziba stron);
 • oznaczenie rodzaju pisma (zażalenie);
 • wskazanie zaskarżonego postanowienia;
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie;
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.2019.2325).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):

 • o pozostawieniu bez rozpoznania pisma, którego strona nie uzupełniła lub nie poprawiła w terminie (art. 49 § 2);
 • w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1).

ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

 • o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie (art. 33 § 2);
 • o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia (art. 86 § 3);
 • o odrzuceniu niedopuszczalnego z mocy ustawy lub spóźnionego wniosku o przywrócenie terminu (art. 88);
 • wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1) - tylko gdy strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy;
 • rozstrzygające sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy (art. 260);
 • o wstrzymaniu bądź o odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, o którego wzruszenie wystąpiono w trybie skargi o wznowienie postępowania (art. 284);
 • co do odtworzenia akt (art. 297);
 • co do podjęcia dalszego postępowania, jeżeli akta nie mogą być odtworzone lub odtworzone zostały w części niewystarczającej do podjęcia dalszego postępowania (art. 298);

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

 • przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 • odrzucenie skargi wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub zostala już prawomocnie osądzona oraz w przypadku, gdy pomimo  wezwania nie został uiszczony należny wpis;
 • umorzenie postępowania;
 • wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
 • odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 • odrzucenie wniosku o uzupelnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;
 • odrzucenie skargi kasacyjnej;
 • odrzucenie zażalenia;
 • zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 • ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania (adres do doręczeń lub siedziba stron);
 • oznaczenie rodzaju pisma (zażalenie);
 • wskazanie zaskarżonego postanowienia;
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie;
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.2018.1302).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):

 • o pozostawieniu bez rozpoznania pisma, którego strona nie uzupełniła lub nie poprawiła w terminie (art. 49 § 2);
 • w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1).

ZAŻALENIE

Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, tj. na postanowienia:

 • o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie (art. 33 § 2);
 • o przywróceniu terminu albo o odmowie jego przywrócenia (art. 86 § 3);
 • o odrzuceniu niedopuszczalnego z mocy ustawy lub spóźnionego wniosku o przywrócenie terminu (art. 88);
 • wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1) - tylko gdy strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy;
 • rozstrzygające sprzeciw od postanowień i zarządzeń referendarza sądowego w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy (art. 260);
 • o wstrzymaniu bądź o odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia, o którego wzruszenie wystąpiono w trybie skargi o wznowienie postępowania (art. 284);
 • co do odtworzenia akt (art. 297);
 • co do podjęcia dalszego postępowania, jeżeli akta nie mogą być odtworzone lub odtworzone zostały w części niewystarczającej do podjęcia dalszego postępowania (art. 298);

a także na postanowienia, których przedmiotem jest (art. 194 § 1):

 • przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;
 • odrzucenie skargi wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub zostala już prawomocnie osądzona oraz w przypadku, gdy pomimo  wezwania nie został uiszczony należny wpis;
 • umorzenie postępowania;
 • wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;
 • odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;
 • sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;
 • oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;
 • odrzucenie wniosku o uzupelnienie wyroku albo odmowa jego uwzględnienia;
 • odrzucenie skargi kasacyjnej;
 • odrzucenie zażalenia;
 • zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;
 • ukaranie grzywną.

Zażalenie wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2).

Zażalenie powinno zawierać (art. 194 § 3):

 • oznaczenie sądu;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania (adres do doręczeń lub siedziba stron);
 • oznaczenie rodzaju pisma (zażalenie);
 • wskazanie zaskarżonego postanowienia;
 • wniosek o jego zmianę lub uchylenie;
 • zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej, chyba że zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka - art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Zażalenie przysługuje także na zarządzenia przewodniczącego (art. 198):

 • o pozostawieniu bez rozpoznania pisma, którego strona nie uzupełniła lub nie poprawiła w terminie (art. 49 § 2);
 • w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 § 1).

Informacje o artykule
Historia zmian artykułu