e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w  sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 2004), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie informuje, iż posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce określonej w § 38 ww. rozporządzenia z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego, o których mowa powyżej mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 t.j.) niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.Informacje o artykule
Historia zmian artykułu