Lublin, dnia 8 czerwca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

w Lublinie

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

 

I. Oznaczenie konkursu

Konkurs nr Prez.Og.1131.3.2020 na stanowisko asystenta sędziego  w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom

Zgodnie z art. 27a § 1 w związku z art. 6 § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być zatrudniony ten, kto:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

 

 

III. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu oraz inne wymagane dokumenty

1. W zgłoszeniu przystąpienia do konkursu kandydat obowiązany jest podać:

- oznaczenie konkursu,

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

 

2. Do zgłoszenia przystąpienia do konkursu kandydat obowiązany jest dołączyć:

a) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

b) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

c) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

d) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

e) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

g) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać tutaj: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

IV. Klauzula informacyjna

Kandydat obowiązany jest zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Klauzulę informacyjną można pobrać tutaj: Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych przyjmuje, że kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną, o której mowa wyżej.

 

 

V. Termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia

Zgłoszenie przystąpienia do konkursu oraz pozostałe dokumenty wymienione w punkcie III ogłoszenia składa się w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. w biurze podawczym w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie lub przesyła za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Sądu, to jest ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora, jednak dokumenty, które nie wpłyną do Sądu do rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu w dniu 7 lipca 2020 r., nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

VI. Przebieg postępowania konkursowego, terminy i miejsce czynności, ogłoszenia o wynikach konkursu

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

1) etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem zachowania terminu do złożenia zgłoszenia, spełnienia przez zgłoszenia wymogów formalnych określonych punkcie III ogłoszenia oraz spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu określonych w punkcie II ogłoszenia.Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony bez udziału kandydatów  w  dniu 7 lipca 2020 r. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w dniu 8 lipca 2020 r.

 

2) etap drugi – składa się z:

a) testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego,

b) pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata.

 

 Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje prawo samorządu terytorialnego, prawo budowlane, podatki i opłaty lokalne oraz zagadnienia z działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Sądu w dniu 10 lipca 2020 r. o godz.1000; kandydaci powinni przybyć 15 minut przed tym terminem.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie  Informacji Publicznej niezwłocznie po ustaleniu wyników drugiego etapu, nie później niż w dniu 14 lipca 2020  r.

 

3) etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, do której dopuszczani są kandydaci, którzy w drugim etapie uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Trzeci etap konkursu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w siedzibie Sądu w dniu 16 lipca 2020 r. o godz.1000.

 

Informacja o wynikach konkursu, niezwłocznie po ich ustaleniu, zostanie umieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

VII. Informacje dodatkowe

 

  1. Osoby zgłaszające się do drugiego i trzeciego etapu konkursu powinny posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 5310708.
  3. Materiały konkursowe nie podlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postepowania konkursowego.
  4. Miejsce zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszeń dotyczących konkursu: www.lublin.wsa.gov.pl, zakładka „Oferty pracy”. 

 

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

sędzia WSA Marta Laskowska-PietrzakInformacje o artykule
Historia zmian artykułu