e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.


Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: określenie zakresu treści niedostępnych, możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu Audytu Dostępności, który zostanie przeprowadzony.
Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziału informacji sądowej, wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  81 531 07 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/).


Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne i techniczne (podjazdy, windy, toalety) umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w rozprawach oraz dostęp do wydziału informacji sądowej. Główne wejście do budynku WSA w Lublinie od strony ul. M.C. Skłodowskiej umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy). Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem. Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 81 531 07 40.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza języka migowego, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, nr telefonu 81 531 07 50). Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu