e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://www.wsa.lublin.pl oraz http://www.lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania, zapewniając możliwie wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://www.wsa.lublin.pl oraz http://www.lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwość składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem platformy e-PUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd zapewnia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu na co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://www.wsa.lublin.pl oraz http://www.lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania, zapewniając możliwie wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://www.wsa.lublin.pl oraz http://www.lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwość składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem platformy e-PUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd zapewnia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu na co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://www.wsa.lublin.pl oraz http://www.lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania, zapewniając możliwie wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://www.wsa.lublin.pl oraz http://www.lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu
ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze i wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu osobiście lub np. pisząc na kartce.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd  zapewnienia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty  takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania, zapewniając możliwie wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://www.wsa.lublin.pl oraz http://www.lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu
ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze i wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu osobiście lub np. pisząc na kartce.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd  zapewnienia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty  takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania, zapewniając możliwie wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu
ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze i wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu osobiście lub np. pisząc na kartce.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd  zapewnienia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty  takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. System strony www jest zgodny ze standardem WCAG 2.0 na poziomie min. A (TEST; http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d6d51e76-d327-4fdb-9a7e-c98dc2c4ce4c „Strona otworzy się w nowym oknie”) potwierdzający wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu
ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze i wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu osobiście lub np. pisząc na kartce.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd  zapewnienia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty  takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania, zapewniając możliwie wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu
ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze i wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu osobiście lub np. pisząc na kartce.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd  zapewnienia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty  takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. System strony www jest zgodny ze standardem WCAG 2.0 na poziomie min. A (TEST; http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d6d51e76-d327-4fdb-9a7e-c98dc2c4ce4c „Strona otworzy się w nowym oknie”) potwierdzający wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej  wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu
ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze i wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd    samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu
81 531 07 40.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu osobiście lub np. pisząc na kartce.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd  zapewnienia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty  takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie będącego również jego Biuletynem Informacji Publicznej dostępnym pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-08

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. System strony www jest zgodny ze standardem WCAG 2.0 na poziomie min. A (TEST; http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=d6d51e76-d327-4fdb-9a7e-c98dc2c4ce4c „Strona otworzy się w nowym oknie”) potwierdzający wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów,
 • niepoprawne skalowanie strony przy powiększeniu 200%

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

    TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),

    ENTER – wejście w element (odnośnik),

    HOME – przejście na górę strony,

    END – przejście na dół strony,

    Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

 Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pod adresami http://wsa.lublin.pl oraz http://lublin.wsa.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziały informacji sądowej

wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 531 07 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek – siedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie usytuowany jest przy zbiegu
ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Uniwersyteckiej. Główne wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony z bramką bezpieczeństwa i urządzeniem do prześwietlania bagaży oraz szatnia.

Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Nawierzchnia w holu sądu jest gładka, wolna od przeszkód, a główne ciągi komunikacyjne są oznaczone wypukłymi liniami kierunkowymi z zaznaczeniem punktów uwagi.

Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze i wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy) obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem.

Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 81 531 07 40.

 Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 Przy wejściu do głównego holu sądu znajduje informacja dotykowa z planem parteru budynku, zawierająca opisy w alfabecie Braille´a, oraz tablica informacyjna wskazująca najważniejsze pomieszczenia na poszczególnych piętrach budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają również pracownicy ochrony. Drzwi każdego z pomieszczeń dostępnych dla interesantów są oznaczone tabliczkami informacyjnymi oraz dodatkowo tabliczkami z oznaczeniami w alfabecie Braille´a. 

Przy salach rozpraw zamontowane są monitory, na których na bieżąco wyświetlane są informacje o aktualnie rozpoznawanej sprawie, informacje dotyczące rozpoznawanych spraw podawane są również
w formie komunikatów głosowych.

W pomieszczeniu biura podawczego i informacji sądowej oraz na salach rozpraw dostępna jest przenośna pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie dla osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, a innych pism również za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Możliwe jest uzyskanie przez uprawnione podmioty informacji telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub bezpośrednio w siedzibie sądu w sposób dogodny dla podmiotu osobiście lub np. pisząc na kartce.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Sąd  zapewnienia interesantom głuchym lub głuchoniemym pomoc tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty  takiej potrzeby do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, numer telefonu 81 531 07 50, za pośrednictwem platformy
e-PUAP, faksem na numer 81 531 07 10 lub 81 531 07 48, pocztą na adres:  Wydział Informacji Sądowej WSA w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin lub osobiście.

 Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

 

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.


Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: określenie zakresu treści niedostępnych, możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu Audytu Dostępności, który zostanie przeprowadzony.
Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziału informacji sądowej, wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  81 531 07 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/).


Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne i techniczne (podjazdy, windy, toalety) umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w rozprawach oraz dostęp do wydziału informacji sądowej. Główne wejście do budynku WSA w Lublinie od strony ul. M.C. Skłodowskiej umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Szatnia, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Dostęp do sal rozpraw oraz toalet znajdujących się na półpiętrze wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy). Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem. Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego pod numerem telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 81 531 07 40.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza języka migowego, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (e-mail: wydzial.informacji@lublin.wsa.gov.pl, nr telefonu 81 531 07 50). Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Deklaracja dostępności
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.


Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: określenie zakresu treści niedostępnych, możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu Audytu Dostępności, który zostanie przeprowadzony.
Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kierownik wydziału informacji sądowej, wis@lublin.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  81 531 07 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/).


Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne i techniczne (podjazdy, windy, toalety) umożliwiające osobom niepełnosprawnym udział w rozprawach oraz dostęp do wydziału informacji sądowej. Główne wejście do budynku WSA w Lublinie od strony ul. M.C. Skłodowskiej umożliwia wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Szatni, biuro podawcze, wydział informacji sądowej i czytelnia akt znajdują się na parterze budynku, gdzie nie ma dodatkowych barier architektonicznych. Dostęp do sal rozpraw oraz toalety znajdujących się na półpiętrze wymaga skorzystania przez osoby na wózkach inwalidzkich z windy (platformy). Do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie jest możliwość wejścia z psem asystującym/psem przewodnikiem. Osoby niepełnosprawne mogą zarezerwować miejsce parkingowe dla samochodu dowożącego przed budynkiem sądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału administracyjno - gospodarczego numer  telefonu 81 531 07 40.
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą uzyskać indywidualne zezwolenie na wjazd samochodu dowożącego na parking sądowy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym numer telefonu 81 531 07 40.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza języka migowego, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (e-mail: wis@lublin.wsa.gov.pl, nr telefonu 81 531 07 50). Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu