e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 

Komunikat o organizacji pracy
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2

 

W związku z objęciem miasta Lublin obszarem czerwonym, uwzględniając zarządzenie nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym oraz zarządzenie nr 23/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, ustalonych w zarządzeniu nr 39 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2020 r., informujemy, że:

z dniem 19 października 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Lublinie

Kontynuuje działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych na podstawie art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842) lub w trybie uproszczonym na podstawie art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), z wyjątkami.

Wstrzymuje przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora, Kierowników Oddziałów, a także pracowników Wydziału Informacji Sądowej.

Wstrzymuje przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt. Dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (instrukcja obsługi i link do portalu http://www.wsa.lublin.pl/?m=wall&article=376), po uprzednim złożeniu wniosku. Ograniczenie to nie dotyczy pełnomocników stron ustanowionych przez sąd w ramach prawa pomocy i pełnomocników, którym strona udzieliła pełnomocnictwa już po wniesieniu skargi.

Ogranicza pracę Biura Podawczego i Kasy Sądu.

Pisma mogą być wnoszone do Sądu za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą (informacja i adres skrzynki – http://www.wsa.lublin.pl/?m=wall&article=376).

Opłaty mogą być uiszczane na rachunek bankowy sądu prowadzony NBP Oddział Okręgowy w Lublinie, numer rachunku 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000.

Informację o sprawach można uzyskać telefonicznie pod numerem 81 53 10 728 bądź drogą elektroniczną (email: informacja@lublin.wsa.gov.pl albo e-PUAP).

Osoby wchodzące do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie mają obowiązek poddania się badaniu temperatury ciała, dezynfekcji rąk przy użyciu środków udostępnionych przy wejściu do budynku Sądu, używania rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych lub przyłbic - jeżeli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.
Badanie temperatury ciała wykonywane będzie przez pracowników służb porządkowych przy użyciu termometru bezdotykowego. Rękawiczki ochronne, maseczki ochronne oraz przyłbice nie są udostępniane w budynku Sądu.
Osoby, u których stwierdzi się podwyższoną temperaturę ciała (od 37,5°C) oraz osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji rąk, użycia rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych lub przyłbic nie uzyskają prawa wejścia do budynku Sądu.

 

Wykaz spraw, które zostały rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie tzw. ustawy o COVID-19

Poniżej przedstawiamy wykaz spraw wraz z treścią rozstrzygnięcia, które zostały rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

Wszystkim stronom postępowania, we wskazanych w wykazie sprawach, zostanie doręczone orzeczenie Sądu z urzędu, bez potrzeby składania wniosku w tym zakresie wraz ze szczegółowym pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych.

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Do pobrania - http://www.lublin.wsa.gov.pl/files/Wykaz_spraw_w_trybie_tzw_ustawy_tzw_o_covid_stan na 15_04_2021..pdf

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
ul. M.C. Skłodowskiej 40
20-029 Lublin

tel. 81 53 10 728, fax 81 53 10 710

Godziny urzędowania Sądu 715-1515

Biuro Podawcze/Obsługa Interesantów

Informacja o sprawach w toku i właściwości Sądu (pokój 17)
tel. 81 53 10 728,
e-mail
informacja@lublin.wsa.gov.pl

Czytelnia akt (pokój 17)
tel. 81 53 10 728

e-mail informacja@lublin.wsa.gov.pl

Akta spraw są udostępniane do wglądu w godzinach 800-1500.

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

Istnieje możliwość telefonicznego i mailowego ustalenia terminu zapoznania się z aktami sprawy.

Sekretariat Prezydialny
tel. 81 53 10 700 
e-mail: sekretariat@lublin.wsa.gov.pl

 

KASA

czynna w godzinach od 715 do 1300

KONTO BANKOWE NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
68 1010 1339 0092 4722 3100 0000

 Informacje o artykule
Historia zmian artykułu