Lublin, dnia 7 listopada 2014 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M. C. Skłodowskiej 40

20 – 029 Lublin

Nr Prez/Adm-2212/2/14

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) oraz na podstawie protokołu oceny przydatności składników majątku ruchomego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie informuje, iż posiada zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odbędzie się poprzez:

  1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostki (instytucje) gospodarki budżetowej.
  2. Sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.
  3. Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

Nieodpłatne przekazanie

Jednostki zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z treścią § 38 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia, zawierające w szczególności:

a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

d) telefon kontaktowy.

Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

Sprzedaż

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę;

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego (cenę stanowi ustalona wartość jednostkowa wskazana w załączniku nr 1).

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących tego samego składnika majątku ruchomego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie dodatkowo przeprowadzi aukcję dla tego składnika. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni
na piśmie.

W przypadku aukcji z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie aukcji zostanie zawarta umowa sprzedaży.

Pracownicy zainteresowani nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać oferty, które odpowiadać będą wyżej określonym zasadom.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty lub niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednakże
w obu przypadkach w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w kasie tut. Sądu bądź na konto NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
nr 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000. Zapłata następuje w momencie,
gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez kierownika oddziału administracyjno-gospodarczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu poszczególnych składników majątku ruchomego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie.

Darowizna

Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia zainteresowane nabyciem
w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki;

b) statut;

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;

d) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, o który występuje jednostka;

e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;

f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny;

g) telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje w sprawie procedury przekazania bądź sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 81 53-10-746/ 81 53-10-706.

Składniki majątku można oglądać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 40 od poniedziałku do piątku
w godz. 7:15 – 15:15 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków i ofert osobiście w biurze podawczym tut. Sądu, faxem na numer
81 53-10-710 bądź za pośrednictwem poczty w terminie do 24 listopada 2014 r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

Jednocześnie informujemy, że pisemne oferty i wnioski, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej nie zostaną uwzględnione przy wyborze sposobu zagospodarowania wymienionych składników majątku.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3


Autor artykułu: Marta Janik
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2014-11-07 09:01:13


Lublin, dnia 29 maja 2015 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Lublinie

ul. M. C. Skłodowskiej 40

20 – 029 Lublin

Nr Prez/Adm-2212/5/15

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) oraz na podstawie protokołu oceny przydatności składników majątku ruchomego, Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Lublinie informuje, iż posiada zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odbędzie się poprzez:

  1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.
  2. Sprzedaż o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1.

Nieodpłatne przekazanie

Jednostki zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z treścią § 38 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia, zawierające
w szczególności:

a) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

b) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

c) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;

d) telefon kontaktowy.

Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

Sprzedaż

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a) dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę;

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego (cenę stanowi ustalona wartość jednostkowa wskazana w załączniku nr 1).

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących tego samego składnika majątku ruchomego o sprzedaży będzie decydowała kolejność wpływu ofert.

Pracownicy zainteresowani nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać oferty, które odpowiadać będą wyżej określonym zasadom.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w kasie tut. Sądu bądź na konto NBP Oddział Okręgowy w Lublinie
nr 68 1010 1339 0092 4722 3100 0000. Zapłata następuje w momencie,
gdy kwota stanowiąca cenę nabycia, będzie w faktycznym posiadaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
Zakupiony składnik majątku zostanie odebrany na koszt oferenta w terminie i miejscu ustalonym przez kierownika oddziału administracyjno-gospodarczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Szczegółowe informacje w sprawie procedury przekazania bądź sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 81 53-10-746/ 81 53-10-706.

Składniki majątku można oglądać w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 40 od poniedziałku do piątku
w godz. 7:15 – 15:15 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków i ofert osobiście w biurze podawczym tut. Sądu, faxem na numer
81 53-10-710 bądź za pośrednictwem poczty w terminie do 17 czerwca 2015 r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Lublinie

ul. M.C. Skłodowskiej 40

20-029 Lublin

Jednocześnie informujemy, że pisemne oferty i wnioski, które wpłyną po terminie wskazanym wyżej nie zostaną uwzględnione przy wyborze sposobu zagospodarowania wymienionych składników majątku.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

Załącznik 1
Załącznik 2

Autor artykułu: Marta Janik
zamieścił: Piotr Roczniak
ostatnia aktualizacja: 2015-05-29 09:35:20
Przyczyna zmiany: aktualizacja artykułu


Brak ogłoszeń w tej sekcji.Autor artykułu: Małgorzata Domańska
zamieścił: Zbigniew Niedźwiedź
ostatnia aktualizacja: 2016-05-04 16:27:56
Przyczyna zmiany: aktualizacja artykułu