Ogłoszenie

Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

o konkursie na stanowisko referenta – stażysty

„na zastępstwo”

 

 1. Nazwa i adres sądu:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie,

ul. Marii Curie Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin

 

 1. Oznaczenie konkursu:

konkurs nr Prez/Og-1123/5/17 na stanowisko referent – stażysta w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie – „na zastępstwo”

 

 1. Określenie wolnego stanowiska:

1 stanowisko (1 etat) referenta - stażysty w pełnym wymiarze czasu pracy; umowa o pracę na czas określony – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. wykształcenie co najmniej średnie,
 5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. nieprowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

wymagania dodatkowe:

 1. znajomość regulacji prawnych dotyczących sądownictwa administracyjnego (ustrój i postępowanie) oraz podstawowych regulacji prawnych dotyczących ustroju Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. znajomość obsługi komputera oraz umiejętność edytowania tekstów,
 3. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: osoba będąca aplikantem adwokackim lub aplikantem radcowskim nie zostanie zatrudniona

 

 1. Wykaz dokumentów, termin, miejsce i sposób ich złożenia:

dokumenty, które kandydat zobowiązany jest złożyć:

 1. zgłoszenie na konkurs ze wskazaniem:
 2. -        oznaczenia konkursu,

  -        imienia i nazwiska,

  -        adresu zamieszkania,

  -        numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej,

 3. własnoręcznie podpisany życiorys z informacją o przebiegu kariery zawodowej,
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom lub świadectwo potwierdzające wykształcenie,
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenia:

-        o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przeprowadzanego konkursu.

 

miejsce i sposób złożenia:

 1. biuro podawcze Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, parter, pokój nr 17, w godzinach urzędowania sądu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515,
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego - na adres sądu; w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego, jednak dokumenty, które nie wpłyną do sądu do 14 listopada 2017 r., nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

termin:

termin składania dokumentów upływa 31 października 2017 r.

 

 1. Przebieg konkursu:

Po dokonaniu oceny zgłoszeń w zakresie spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, komisja sporządzi listę kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu. Lista ta oraz informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia etapu drugiego i trzeciego zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej sądu (adres strony: www.wsa.lublin.pl, zakładka „komunikaty”) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu w terminie do 15 listopada 2017 r.

Etap drugi będzie polegał na napisaniu przez kandydata na komputerze krótkiego tekstu dyktowanego lub przepisaniu na komputerze fragmentu pisma, a także na sporządzeniu pisma (do strony), będącego wykonaniem zarządzenia przewodniczącego wydziału.

Etap trzeci będzie polegał na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której komisja oceni między innymi wiedzę ogólną oraz z zakresu sądownictwa administracyjnego kandydata, a także jego komunikatywność.

Jeśli kilku kandydatów uzyska taką samą łączną liczbę punktów, komisja może przeprowadzić dodatkową rozmowę kwalifikacyjną, o terminie i miejscu której powiadomi w taki sposób, jak wskazany wyżej, w terminie 3 dni od przeprowadzenia trzeciego etapu.

Wynik konkursu zostanie opublikowany, w taki sam sposób, jak wskazano wyżej, w terminie 3 dni od zakończenia ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wszyscy kandydaci spełniający warunki formalne zostaną dopuszczeni do drugiego i trzeciego etapu konkursu.
 2. Osoby zgłaszające się na konkurs powinny posiadać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.
 3. Zgłoszenia niekompletne, niepodpisane lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 5310708.
 5. Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania konkursowego.

Ogłoszenie w formacie PDF
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu