Stan spraw na dzień 31.01.2004 r. przedstawia się następująco:


Wydział


Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

4

17

255

Wydział II

12

98

1072

Wydział III

5

53

419

Razem

21

168

1746
luty


Stan spraw na dzień 29.02.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

255

43

79

219

Wydział II

1072

55

184

943

Wydział III

419

97

116

400

Razem

1746

195

379

1562marzec


Stan spraw na dzień 31.03.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

219

77

73

223

Wydział II

943

86

182

847

Wydział III

400

80

125

355

Razem

1562

243

380

1425


Stan spraw na dzień 30.04.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

223

76

64

235

Wydział II

847

88

141

794

Wydział III

355

47

97

305

Razem

1425

211

302

1334Stan spraw na dzień 31.05.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

235

37

87

185

Wydział II

794

58

179

673

Wydział III

305

64

98

271

Razem

1334

159

364

1129Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.,
w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych
zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.

Stan spraw na dzień 30.06.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

186*

65

33

16

17

-

218

Wydział II

684*

88

263

222

41

1

509

Wydział III

284*

74

124

90

34

-

234

RAZEM

1154*

227

420

328

92

1

961

*Od dnia 01.06.2004r. nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO

Stan spraw na dzień 31.07.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

218

425

51

37

14

-

592

Wydział II

509

73

91

70

21

1

491

Wydział III

234

69

86

47

39

-

217

RAZEM

961

567

228

154

74

1

1300Stan spraw na dzień 31.08.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

592

48

4

-

4

-

636

Wydział II

491

116

15

-

15

-

592

Wydział III

217

61

21

3

18

-

257

RAZEM

1300

225

40

3

37

-

1485Stan spraw na dzień 30.09.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

636

60

98

57

41

-

598

Wydział II

592

130

202

149

53

-

520

Wydział III

257

89

114

65

49

-

232

RAZEM

1485

279

414

271

143

-

1350Stan spraw na dzień 31.10 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

598

53

103

80

23

-

548

Wydział II

520

121

213

177

36

1

428

Wydział III

232

101

97

65

32

-

236

RAZEM

1350

275

413

322

91

1

1212Stan spraw na dzień 30.11 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

548

327

131

112

19

-

744

Wydział II

428

103

202

162

40

-

329

Wydział III

236

60

116

66

50

-

180

RAZEM

1212

490

449

340

109

-

1253


Stan spraw na dzień 31.12 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

744

345

142

112

30

-

947

Wydział II

329

133

200

122

78

1

262

Wydział III

180

56

116

70

46

-

120

RAZEM

1253

534

458

304

154

1

1329
Stan spraw na dzień 31.01 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

947

55

153

125

28

-

849

Wydział II

262

135

162

108

54

-

235

Wydział III

120

38

64

44

20

-

94

RAZEM

1329

228

379

277

102

-

1178


Stan spraw na dzień 28.02 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

849

37

168

62

106

-

718

Wydział II

235

100

144

86

58

-

191

Wydział III

94

63

72

39

33

-

85

RAZEM

1178

200

384

187

197

-

994Stan spraw na dzień 31.01.2004 r. przedstawia się następująco:


Wydział


Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

4

17

255

Wydział II

12

98

1072

Wydział III

5

53

419

Razem

21

168

1746
luty


Stan spraw na dzień 29.02.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

255

43

79

219

Wydział II

1072

55

184

943

Wydział III

419

97

116

400

Razem

1746

195

379

1562marzec


Stan spraw na dzień 31.03.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

219

77

73

223

Wydział II

943

86

182

847

Wydział III

400

80

125

355

Razem

1562

243

380

1425


Stan spraw na dzień 30.04.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

223

76

64

235

Wydział II

847

88

141

794

Wydział III

355

47

97

305

Razem

1425

211

302

1334Stan spraw na dzień 31.05.2004 r. przedstawia się następująco:Wydział


Pozostało z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało na następny okres

Wydział I

235

37

87

185

Wydział II

794

58

179

673

Wydział III

305

64

98

271

Razem

1334

159

364

1129Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r.,
w sprawie prowadzenia statystyki dotyczącej załatwiania spraw w sądach administracyjnych
zmieniony został układ tabeli dotyczącej ruchu spraw.

Stan spraw na dzień 30.06.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

186*

65

33

16

17

-

218

Wydział II

684*

88

263

222

41

1

509

Wydział III

284*

74

124

90

34

-

234

RAZEM

1154*

227

420

328

92

1

961

*Od dnia 01.06.2004r. nastąpiła zmiana polegająca na statystycznym odnotowywaniu ruchu spraw SO

Stan spraw na dzień 31.07.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

218

425

51

37

14

-

592

Wydział II

509

73

91

70

21

1

491

Wydział III

234

69

86

47

39

-

217

RAZEM

961

567

228

154

74

1

1300Stan spraw na dzień 31.08.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

592

48

4

-

4

-

636

Wydział II

491

116

15

-

15

-

592

Wydział III

217

61

21

3

18

-

257

RAZEM

1300

225

40

3

37

-

1485Stan spraw na dzień 30.09.2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

636

60

98

57

41

-

598

Wydział II

592

130

202

149

53

-

520

Wydział III

257

89

114

65

49

-

232

RAZEM

1485

279

414

271

143

-

1350Stan spraw na dzień 31.10 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

598

53

103

80

23

-

548

Wydział II

520

121

213

177

36

1

428

Wydział III

232

101

97

65

32

-

236

RAZEM

1350

275

413

322

91

1

1212Stan spraw na dzień 30.11 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

548

327

131

112

19

-

744

Wydział II

428

103

202

162

40

-

329

Wydział III

236

60

116

66

50

-

180

RAZEM

1212

490

449

340

109

-

1253


Stan spraw na dzień 31.12 .2004r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

744

345

142

112

30

-

947

Wydział II

329

133

200

122

78

1

262

Wydział III

180

56

116

70

46

-

120

RAZEM

1253

534

458

304

154

1

1329
Stan spraw na dzień 31.01 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

947

55

153

125

28

-

849

Wydział II

262

135

162

108

54

-

235

Wydział III

120

38

64

44

20

-

94

RAZEM

1329

228

379

277

102

-

1178


Stan spraw na dzień 28.02 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

849

37

168

62

106

-

718

Wydział II

235

100

144

86

58

-

191

Wydział III

94

63

72

39

33

-

85

RAZEM

1178

200

384

187

197

-

994Stan spraw na dzień 31.03 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

718

63

156

55

101

-

625

Wydział II

191

121

123

81

42

-

189

Wydział III

85

83

52

27

25

-

116

RAZEM

994

267

331

163

168

-

930

Stan spraw na dzień 30.04 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

625

68

198

35

163

-

495

Wydział II

189

131

139

70

69

-

181

Wydział III

116

61

53

32

21

-

124

RAZEM

930

260

390

137

253

-

800

Stan spraw na dzień 31.05 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

495

57

214

38

176

-

338

Wydział II

181

98

110

71

39

-

169

Wydział III

124

54

59

34

25

-

119

RAZEM

800

209

383

143

240

-

626

Stan spraw na dzień 30.06 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

338

45

225

44

181

-

158

Wydział II

169

129

157

79

78

-

141

Wydział III

119

66

77

33

44

-

108

RAZEM

626

240

459

156

303

-

407

Stan spraw na dzień 31.07.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

158

78

51

18

33

-

185

Wydział II

141

129

41

9

32

-

229

Wydział III

108

103

38

15

23

-

173

RAZEM

407

310

130

42

88

-

587

Stan spraw na dzień 31.08.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

185

59

11

-

11

-

233

Wydział II

229

143

67

-

67

-

305

Wydział III

173

61

23

-

23

-

211

RAZEM

587

263

101

-

101

-

749

Stan spraw na dzień 30.09.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

233

60

61

19

42

-

232

Wydział II

305

104

156

82

74

-

253

Wydział III

211

68

80

43

37

-

199

RAZEM

749

232

297

144

153

-

684

Stan spraw na dzień 31.10.2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

232

46

61

39

22

-

217

Wydział II

253

67

125

79

46

-

195

Wydział III

199

47

69

34

35

-

177

RAZEM

684

160

255

152

103

-

589


Stan spraw na dzień 30.11.2005r. przedstawia się następująco:


Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

217

80

58

48

10

-

239

Wydział II

195

97

125

87

38

-

167

Wydział III

177

49

96

59

37

-

130

RAZEM

589

226

279

194

85

-

536


Stan spraw na dzień 31.12 .2005r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

239

55

53

34

19

-

241

Wydział II

167

109

108

61

47

-

168

Wydział III

130

38

63

41

22

-

105

RAZEM

536

202

224

136

88

-

514
Informacje o artykule
Historia zmian artykułu